Switches và bridges tại tầng liên kết dữ liệu (phần 2)

Switches và bridges tại tầng liên kết dữ liệu (tiếp tục)

Sau khi một bảng lọc được xây dựng trên thiết bị tầng 2, nó sẽ chuyển tiếp các frames chỉ tới phân
đoạn mạng nơi địa chỉ phần cứng đích định vị. Nếu thiết bị đích là ở cùng trên phân đoạn mạng với
frame, thiết bị tầng 2 sẽ phong tỏa frame khỏi đi tới các phân đoạn mạng khác. Nếu đích ở trên một
phân đoạn mạng khác, frame có thể được truyền chỉ tới phân đoạn mạng đó. Cái này được gọi là transparent
bridging.
Khi một giao diện switch nhận một frame với một địa chỉ phần cứng đích cái không được tìm thấy trong
bảng lọc của thiết bị, nó sẽ chuyển tiếp frame tới tất cả phân đoạn mạng kết nối. Nếu thiết bị không
được biết cái được gửi mystery frame trả lời với hành động chuyển tiếp này, switch cập nhật bảng lọc
của nó liên quan đến vị trí thiết bị đó. Nhưng trong sự kiện địa chỉ đích của frame đang truyền là một
địa chỉ truyền rộng (broadcast), switch sẽ chuyển tiếp tất cả các truyền rộng tới mọi phân đoạn mạng kết
nối theo mặc định.
Tất cả các thiết bị cái truyền rộng được chuyển tiếp tới được xem là ở cùng trong broadcast domain.
Cái này có thể là một vấn đề vì các thiết bị tầng 2 truyền bão truyền rộng tầng 2 cái có thể làm giảm
hiệu suất nghiêm trọng. Cách thức duy nhất để dừng bão truyền rộng khỏi nhân lên qua một vận hành liên
mạng là với một thiết bị tầng 3 – router.
Lợi ích lớn nhất sử dụng switches thay vì hubs trong vận hành liên mạng của bạn là rằng mỗi cổng switch
thực sự là một collision domain bản thân nó. Nhớ rằng một hub tạo một collision domain rộng, cái không
là thứ tốt!. Nhưng thậm chí khi được trang bị với một switch bạn vẫn không được chia nhỏ các broadcast
domains theo mặc định vì cả switches và bridges không làm cái đó. Chúng đơn giản sẽ chuyển tiếp tất cả
các truyền rộng thay vào đó.
Một lợi ích khác của chuyền mạch LAN so với thực thi lấy hub làm trung tâm là rằng mỗi thiết bị trên mọi
phân đoạn mạng gắn vào một switch có thể truyền đồng thời. Well, ít nhất chúng có thể miễn là chỉ có một
host trên mỗi cổng và không có một hub gắn vào một cổng switch. Như bạn có thể đoán, đây là vì các hubs
chỉ cho phép một thiết bị mỗi phân đoạn mạng trao đổi thông tin vào một thời điểm.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *