Switches và bridges tại tầng liên kết dữ liệu (phần 1)

Switches và bridges tại tầng liên kết dữ liệu

Chuyển mạch tầng 2 được xem là bridging (bắc cầu) dựa trên phần cứng vì nó sử dụng phần cứng chuyên biệt
gọi là mạch tích hợp tùy theo ứng dụng (ASIC). ASIC có thể chạy lên tới tốc độ cao gigabit với tỉ lệ trễ
rất thấp.
Độ trễ là thời gian được đo lường từ khi một frame đi vào một cổng tới khi nó đi ra một cổng.
Bridges và switches đọc mỗi frame khi nó truyền qua mạng. Thiết bị tầng 2 sau đó sẽ đặt địa chỉ phần cứng
nguồn vào một bảng lọc và giữ theo dấu cổng nào trên đó frame được nhận. Thông tin này – được ghi lại
trong các bảng lọc của switch và bridge – là cái giúp máy quyết định vị trí của thiết bị gửi cụ thể. Ảnh
dưới thể hiện một switch trong một vận hành liên mạng và minh họa John gửi các gói dữ liệu qua Internet.
Sally không nghe thấy các frames của anh ta vì cô ta ở trong một collision domain khác.
Frame đến đích đi trực tiếp tới gateway router mặc định, và Sally không thấy lưu lượng mạng
của John, có ý nghĩa nhiều tới thảnh thơi của cô.

switches và bridges

Doanh nghiệp bất động sản tất cả là về vị trí, vị trí và vị trí, và nó là cùng cách với cả các thiết bị tầng
2 và tầng 3. Mặc dù, cả hai cần có thể thương lượng với mạng, nó là then chốt để nhớ rằng, chúng liên quan
đến các bộ phận khác nhau của nó. Ban đầu thì các thiết bị tầng 3 (như routers) cần định vị các mạng cụ
thể, trong khi các thiết bị tầng 2 (switches và bridges) cần cuối cùng định vị các máy cụ thể. Vì vậy, các
mạng là tới routers trong khi các máy riêng rẽ là tới switches và bridges. Tương tự, các bảng định tuyến
cái chập vận hành liên mạng là cho routers, trong khi các bảng lọc cái chập các máy riêng rẽ là cho switches
và bridges.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *