Socket là gì?

Socket là gì?

Một socket là một điểm cuối trong một quá trình trao đổi thông tin mạng cái làm có thể
trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị. Nó liên quan đến một kết hợp duy nhất giữa một địa chỉ
IP và một số cổng, cái cùng với nhau nhận dạng một quá trình (process) chạy trên một
thiết bị. Các sockets làm các ứng dụng có thể gửi và nhận dữ liệu sử dụng giao thức tầng
chuyển vận như TCP và UDP.
Có hai hoạt động chính được thực hiện bởi các sockets: lắng nghe (listening)kết nối. Một
socket máy chủ lắng nghe cho các kết nối đi đến từ các sockets máy khách, trong khi các sockets
máy khách khởi tạo các kết nối tới các sockets máy chủ. Một khi một kết nối được thiết lập, dữ liệu
có thể được chuyển vận theo hai hướng giữa máy chủ và máy khách.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *