Route là gì trong khung PHP như Laravel?

Routing là gì trong khung PHP như Laravel?

Routing (định tuyến) là một khía cạnh cơ bản của Laravel và hầu hết các khung web khác.
Nó liên quan quyết định xem một ứng dụng trả lời như thế nào đối với một yêu cầu máy khách
cho một điểm cuối cụ thể, cái là một URI (hay đường dẫn) và một phương thức yêu cầu HTTP
cụ thể (GET, POST..vv..).
Trong Laravel, tất cả routes được định nghĩa trong các route files của bạn, cái nằm ở trong
thư mục routes. Các files này được tự động load bởi khung Laravel. File routes/web.php định
nghĩa các routes cái cho giao diện web. File routes/api.php là cho API routes phi trạng thái.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *