Quảng cáo Facebook là gì? khái niệm ban đầu

Quảng cáo Facebook là gì?

Quảng cáo facebook là một cuộc đấu giá (auction) trong đó nhà quảng cáo đấu thầu với người khác
để giành vị trí quảng cáo trên các nền tảng của Facebook. Bạn sẽ bid cùng với chiến lược bidding
(bidding strategy) của bạn để đặt ads trên Facebook newsfeed người xem, cột phải của feed,
Instagram feed, Instagram stories và audience network (bên thứ ba)..vv..Các ads trên Facebook
newsfeed không khác gì post thông điệp của bạn bè, người thân ngoài việc gắn nhãn sponsored.
Việc phân phối ads chịu ảnh hưởng bởi giá bid, cùng chiến lược bid của bạn. Nếu bạn bid quá
thấp sẽ ảnh hưởng tới việc phân phối ads. Ngoài ra, việc phân phối ads còn chịu ảnh hưởng của
điểm số phù hợp (relevance score). Nếu bạn có điểm số phù hợp thấp, ví dụ, bạn hướng mục tiêu
không phù hợp, hướng mục tiêu đến phụ nữ trẻ cho một ad quảng cáo giày nam, hay ads của bạn
thô bạo, nhận feedback tiêu cực bị report hay hide, block bởi người dùng cũng sẽ ảnh hưởng
tới việc phân phối ads.
Để tạo quảng cáo trên các nền tảng Facebook, bạn phải có tài khoản Facebook business, đăng kí
tại đây:

https://business.facebook.com

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *