Python while loops

While loops

Để viết một while loop, chúng ta sử dụng phát biểu while của Python. Một while loop được kiểm
soát bởi một biểu thức Boolean. Nếu biểu thức Boolean là True, thì Python thực thi một lần lặp
của while loop. Nếu biểu thức vẫn là True, thì Python thực thi lần lặp khác của while loop..vv..
cho đến khi biểu thức Boolean là False. Nếu biểu thức Boolean là False tại outset, thì loop không
chạy nữa.
While loop là vòng lặp vô hạn, số lần lặp không thể không được biết trước.

Sử dụng while loops

Hãy bắt đầu với ví dụ sau của while loop:

>>> num = 0
· >>> while num < 5:
… print(num)
¸ … num = num + 1

0
1
2
3
4

Trong một for loop, biến loop được tạo cho chúng ta, chúng ta không cần phải sử dụng một phát biểu
gán để tạo biến trước vòng lặp. Nhưng trong một while loop, chúng ta không có gì miễn việc. Nếu chúng ta
cần một biến để lặp qua các giá trị trong một while loop, thì bạn phải tạo biến đó bản thân bạn. Chúng ta
làm cái đó ở đây bằng cách tạo num tham chiếu đến 0 trước vòng lặp.
Bản thân while loop được kiểm soát bởi biểu thức Boolean num < 5. Nếu num < 5 là True, thì code trong khối loop
sẽ chạy. Ngay bây giờ, num tham chiếu đến 0, nên biểu thức Boolean là True. Chúng ta vì vậy chạy khối loop, cái
cho ra 0 và sau đó tăng num lên 1.
Chúng ta nhảy trở lại đỉnh của loop và đánh giá biểu thức Boolean num < 5 một lần nữa. Như num tham chiếu đến 1, biểu
thức là True. Chúng ta vì vậy chạy khối loop một lần nữa, cái cho ra 1 và sau đó tăng num lên 2.
Quay trở lại đỉnh của loop, num < 5 vẫn là True? Nó đúng là thế, vì num chỉ bằng 2. Cái này khởi động lần lặp khác của loop,
cái cho ra 2 và tăng num lên 3.
Mô hình này tiếp tục với 2 lần lặp nữa của loop: một khi num tham chiếu đến 3 và một khi num tham chiếu đến 4. Khi num
tham chiếu đến 5, biểu thức Boolean num < 5 cuối cùng là sai, cái chấm dứt vòng lặp.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *