Python thực chiến, giải quyết Telemarketer problem

Giải quyết Telemarketer problem

Cái gì phải là true về một phone number cái thuộc về một telemarketer? Số đầu tiên của nó phải
là 8 hay 9. Và, số thứ tư của nó phải là 8 hay 9. Và, số thứ hai và thứ ba phải tương tự nhau.
Chúng ta code như sau:

num1 = int(input())
num2 = int(input())
num3 = int(input())
num4 = int(input())
¶ if ((num1 == 8 or num1 == 9) and
(num4 == 8 or num4 == 9) and
(num2 == num3)):
print(‘ignore’)
else:
print(‘answer’)

Cách tiếp cận thứ hai:

num1 = int(input())
num2 = int(input())
num3 = int(input())
num4 = int(input())
if not ((num1 == 8 or num1 == 9) and
(num4 == 8 or num4 == 9) and
(num2 == num3)):
print(‘answer’)
else:
print(‘ignore’)

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *