Python Lists là gì?

Lists là gì?

Một List là một dạng Python cái lưu trữ một chuỗi các giá trị.(Bạn sẽ đôi khi thấy các giá
trị list được đề cập như các phần tử). Chúng ta sử dụng dấu [ ] đóng và mở để tạo gianh giới
list.
Chúng ta có thể lưu giữ chỉ các kí tự trong các strings, nhưng chúng ta có thể lưu giữ bất cứ
dạng nào giá trị trong list. List này của các số nguyên giữ các vị trí village từ phần trước.

>>> [20, 50, 4, 19, 15, 1]
[20, 50, 4, 19, 15, 1]

Sau đây là list các chuỗi kí tự:

>>> [‘one’, ‘two’, ‘hello’]
[‘one’, ‘two’, ‘hello’]

Chúng ta thậm chí có thể tạo một list các giá trị của nó thuộc các dạng khác nhau:

>>> [‘hello’, 50, 365.25]
[‘hello’, 50, 365.25]

Nhiều cái bạn học từ các strings cũng áp dụng cho lists. Ví dụ, lists hỗ trợ toán tử + cho nối và
toán tử * cho lặp lại:

>>> [1, 2, 3] + [4, 5, 6]
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> [1, 2, 3] * 4
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]

Chúng ta thậm chí có toán tử in, cái thông báo cho chúng ta liệu một giá trị có ở trong list hay
không:

>>> ‘one’ in [‘one’, ‘two’, ‘hello’]
True
>>> ‘n’ in [‘one’, ‘two’, ‘three’]
False

Và chúng ta có hàm len để cung cấp cho chúng ta độ dài của list:

>>> len([‘one’, ‘two’, ‘hello’])
3

Một list là một chuỗi, và chúng ta có thể sử dụng một for loop để lặp qua các giá trị của nó:

>>> for value in [20, 50, 4, 19, 15, 1]:

… print(value)


20
50
4
19
15
1

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *