Pseudocode và Flowchart là gì?

Sử dụng phát biểu Pseudocode và kí hiệu Flowchart

Khi lập trình viên lên kế hoạch logic cho một giải pháp đối với vấn đề lập trình, họ thường sử
dụng một trong hai công cụ: pseudocode hay flowchart.
+ Pseudocode là một trình bày tiếng Anh của các bước logic nó đi để giải quyết một vấn đề. Pseudo
là một tiền tố cái có nghĩa là false, và để code một chương trình có nghĩa đặt nó vào trong một ngôn
ngữ lập trình, vì vậy pseudocode đơn giản có nghĩa false code, hay các câu cái xuất hiện để
được viết trong một ngôn ngữ lập trình máy tính nhưng không nhât thiết đi theo các quy tắc cú
pháp của ngôn ngữ cụ thể.
+ Một flowchart là một trình bày bằng hình hoạ của cùng các bước logic tương tự.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *