Pseudocode và Flowchart là gì? (phần 4)

Vẽ flowchart

Một vài lập trình viên chuyên nghiệp thích viết pseudocode hơn vẽ flowchart vì sử dụng pseudocode
là tương tự nhiều hơn với các phát biểu cuối cùng trong ngôn ngữ lập trình. Những người khác thích
vẽ flowchart hơn để trình bày dòng logic, vì flowcharts cho phép lập trình viên ảnh hoá dễ dàng
hơn các phát biểu chương trình kết nối với nhau như thế nào. Đặc biệt cho lập trình viên mới
bắt đầu , flowchart là công cụ tuyệt vời cái giúp họ ảnh hoá các phát biểu chương trình tương quan
với nhau như thế nào.
Bạn có thể vẽ một flowchart bằng tay hay sử dụng phần mềm như Microsoft Word và Microsoft PowerPoint
cái chứa công cụ flowchart. Bạn có thể sử dụng một vài chương trình phần mềm khác như Visio và Visual
Logic chuyên để tạo flowcharts.
Khi bạn tạo một flowchart, bạn vẽ các khối hình học cái chứa các phát biểu riêng rẽ và được kết
nối sử dụng mũi tên. Bạn sử dụng một hình bình hành để trình bày input symbol, cái chỉ hoạt
động nhập vào. Bạn viết một phát biểu input bằng tiếng Anh bên trong hình bình hành như được thể
hiện ở ảnh dưới:

 

input
Phát biểu hoạt động toán học là các ví dụ của xử lí. Trong một flowchart, bạn sử dụng một hình chữ
nhật như processing symbol cái chứa một phát biểu xử lí như được thể hiện ở ảnh dưới:

 

xử lí
Để trình bày một phát biểu đầu ra, bạn sử dụng cùng biểu tượng như cho phát biểu đầu vào – output
symbol là một hình bình hành, như được thể hiện ở ảnh dưới. Vì hình bình hành được sử dụng
cho cả input và output, nó thường được gọi là input/output symbol hay I/O symbol.

output

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *