Pseudocode và Flowchart là gì? (phần 3)

Viết Pseudocode (tiếp tục)

Điểm là, các phát biểu pseudocode là các lệnh để giành số ban đầu từ một thiết bị nhập vào và lưu
giữ nó trong bộ nhớ nơi nó có thể được sử dụng trong một tính toán, và sau đó lấy câu trả lời được
tính toán từ bộ nhớ và gửi nó đến thiết bị đầu ra để rằng một người có thể thấy nó.
Khi bạn cuối cùng chuyển đổi pseudocode của bạn thành một ngôn ngữ lập trình cụ thể, bạn không có
sự linh động như vậy, vì cú pháp cụ thể sẽ được yêu cầu. Ví dụ, nếu bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình
C# và viết các phát biểu để cho ra câu trả lời tới màn hình, bạn sẽ code như sau:

Console.Write(myAnswer);

Sử dụng chính xác các từ, viết hoa chữ đầu và dấu ; là quan trọng trong phát biểu C#, nhưng không
trong phát biểu pseudocode. Nội dung dưới đây tóm tắt các tiêu chuẩn pseudocode được sử dụng trong
học phần này.
Các tiêu chuẩn Pseudocode
+ Chương trình bắt đầu với start và kết thúc với stop, những từ này luôn được căn chỉnh .
+ Bất cứ khi nào tên một mô – đun được sử dụng, nó được đi theo bởi một tập ().
+ Mô – đun bắt đầu với tên mô đun và kết thúc với return. Tên mô – đun và return luôn được căn
chỉnh.
+ Mỗi phát biểu chương trình thực hiện một hành động – ví dụ, nhập vào, xử lí hay cho ra.
+ Các phát biểu chương trình được thụt dòng một vài khoảng trắng so với start hay tên mô – đun.
+ Mỗi phát biểu chương trình xuất hiện trên một dòng đơn nếu có thể. Khi cái này là không thể, các
dòng tiếp tục được thụt dòng.
+ Các phát biểu chương trình bắt đầu với các chữ thường.
+ Không có dấu chấm câu được sử dụng để kết thúc các phát biểu.
Khi bạn học tạo pseudocode và flowchart, bạn sẽ phát triển một ý thức về bao nhiêu chi tiết được
bao gồm. Các phát biểu trình bày các bước chính cái phải được hoàn thành mà không bao gồm các điểm
nhỏ. Khái niệm là tương tự khi viết phác thảo bài luận trong đó mỗi phát biểu của phác thảo trình
bày một đoạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *