Pseudocode và Flowchart là gì? (phần 2)

Viết Pseudocode

Năm phát biểu sau hình thành một trình bày pseudocode về một vấn đề nhân đôi số:

start

input myNumber
myAnswer = myNumber * 2
output myAnswer

stop

Sử dụng pseudocode đòi hỏi viết tất cả các bước bạn sẽ sử dụng trong chương trình. Thường thì, lập trình
viên tạo mặt trước cho pseudocode của họ với một phát biểu bắt đầu như startkết thúc nó với phát biểu
chấm dứt như stop. Các phát biểu giữa start và stop trông như tiếng Anh và thụt dòng một chút để rằng start
và stop nổi bật. Hầu hết lập trình viên không có dấu kết thúc như dấu chấm tại cuối phát biểu pseudocode,
mặc dù nó không sẽ là sai để sử dụng chúng nếu bạn thích phong cách đó. Tương tự, không cần viết hoa chữ
đầu của từ đầu tiên trong phát biểu, mặc dù bạn có thể chọn làm như vậy. Pseudocode khá là linh động vì nó
là một công cụ lên kế hoạch, và không phải là sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, ví dụ bạn có thể thích hơn những
cái sau:
+ Thay vì start và stop, một vài nhà phát triển pseudocode sẽ sử dụng từ ngữ khác như begin và end.
+ Thay vì viết input myNumber, một vài nhà phát triển sẽ viết get myNumber hay read myNumber.
+ Thay vì viết set myNumber=myNumber*2, một vài nhà phát triển sẽ viết calculate myAnswer=myNumber times 2 hay myAnswer is asigned myNumber doubled.
+ Thay vì viết output myAnswer, nhiều nhà phát triển pseudocode sẽ viết display myAnswer, print myAnswer
hay write myAnswer.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *