Phương thức window clearInterval()

Phương thức window clearInterval()

Định nghĩa và sử dụng
Phương thức clearInterval() xóa một cái đếm thời gian được thiết lập với phương thức setInterval().
Giá trị ID được trả về bởi phương thức setInterval() được sử dụng như là tham số cho phương thức
clearInterval().
Chú ý: Để có thể sử dụng phương thức clearInterval(), bạn phải sử dụng một biến khi tạo phương thức
setInterval()

myVar=setInterval(“javascript function”, milliseconds);

Sau đó bạn có thể dừng thực thi bằng cách gọi phương thức clearInterval():

clearInterval(myVar);

Cú pháp:

clearInterval(var);

Các giá trị tham số

Tham số                           Mô tả
var                      Được yêu cầu. Tên của cái đếm thời gian được trả về bởi phương thức setInterval()

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The Window Object</h1>
<h2>The setInterval() and clearInterval() Methods</h2>

<p id=”demo”></p>

<button onclick=”myStop()”>Stop the time</button>

<script>
const myInterval = setInterval(myTimer, 1000);

function myTimer() {
const date = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = date.toLocaleTimeString();
}

function myStop() {
clearInterval(myInterval);
}
</script>

</body>
</html>

 

Xem kết quả:
https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_win_clearinterval

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *