Phương thức object window window.location()

Phương thức window.location()

Location là một thuộc tính của object window nên khi sử dụng nó bạn phải thông qua object window và object
window luôn tồn tại trong các trình duyệt hiện nay nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng mà không cần khai báo.
+ window.location.reload(URL) – tải lại trang web
Thông thường để tải lại trang web bạn sẽ nhấn phím F5 hoặc click chuột phải và chọn refresh page. Tuy nhiên,
bạn có thể sử dụng Javascript để tải lại trang bằng cách sử dụng phương thức window.location.reload()
Ví dụ:

<button onclick=”a()”>refresh</button>
<script language=”text/javascript”>
function a()
{
window.location.reload()
}
</script>

+ window.location.replace(URL) – điều hướng trong javascript
Phương thức này ít khi được sử dụng mà thay vào đó ta sử dụng window.location.href=”url”
Hai phương thức này có sự khác biệt:
+ Đối với replace(), trình duyệt sẽ không đưa vào lịch sử duyệt trang
+ Đối với location.href thì trình duyệt sẽ đưa vào lịch sử duyệt trang
Ví dụ:

<button onclick=”b()”>replace</button>
<button onclick=”c()”>location.href</button>
<script language=”text/javascript”>
function b()
{
window.location.replace(“https://giaiphapwebtl.vn”)
}
function c()
{
window.location.href=”https://giaiphapwebtl.vn”
}
</script>

+ window.location.assign(url) – load một trang mới
Về công dụng không gì khác với hai cách trên, tuy nhiên cách này có đặc điểm giống với location.href
Ví dụ:

<button onclick=”d()”>new load</button>
<script language=”text/javascript”>
function d()
{
window.location.assign(“https://giaiphapwebtl.vn”)
}
</script>

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *