Phương thức HTML DOM getElementsByTagName()

Phương thức getElementsByTagName()

Định nghĩa và sử dụng
Phương thức getElementsByTagName() trả về một tập hợp tất cả các phần tử trong tài liệu với tag name được chỉ
ra, như là một Object node list.
Object node list trình bày một tập hợp các node. Các node có thể được truy cập bởi số chỉ mục (index). Chỉ mục
bắt đầu tại 0.
Tip: Giá trị tham số “”” trả về tất cả các phần tử trong tài liệu.
Tip: Bạn có thể sử dụng đặc tính length của Object node list để quyết định số lượng các phần tử với tag name
được chỉ ra, sau đó bạn có thể lặp qua tất cả các phần tử và lấy thông tin bạn muốn.
Cú pháp

document.getElementsByTagName(tagname)

Các giá trị tham số

Tham số   Dạng                                  Mô tả
tagname   Chuỗi kí tự            Được yêu cầu. Tag name của các phần tử bạn muốn lấy

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The Document Object</h1>
<h2>The getElementsByTagName() Method</h2>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

<script>
document.getElementsByTagName(“p”)[0].innerHTML = “Hello World!”;
</script>

</body>
</html>

Xem kết quả:
https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_document_getelementsbytagname2

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *