Phương thức HTML DOM getElementByName()

Phương thức getElementsByName()

Định nghĩa và sử dụng
Phương thức getElementsByName() trả về một tập hợp của tất cả các phần tử trong tài liệu với name được chỉ ra (giá
trị của thuộc tính name), như là một Object Node list.
Object node list trình bày một tập hợp các nodes. Các nodes có thể được truy cập bởi các số chỉ mục (index). Chỉ
mục bắt đầu tại 0.
Tip: Bạn có thể sử dụng đặc tính length của Object node list để quyết định số lượng các phần tử với name được
chỉ ra, sau đó bạn có thể lặp qua tất cả các phần tử và lấy ra thông tin bạn muốn.
Note: Trong HTML 5, thuộc tính name bị ít sử dụng hơn và được thay thế bởi thuộc tính ID cho nhiều phần tử. Sử dụng
phương thức document.getElementByID tại nơi nào phù hợp.
Cú pháp:

document.getElementsByName(name)

Các giá trị tham số:

Tham số    Dạng                                                 Mô tả
name      Chuỗi kí tự               Được yêu cầu. Thuộc tính name của phần tử bạn muốn truy cập, thao tác xử lí

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The Document Object</h1>
<h2>The document.getElementsByName Method</h2>

Cats:
<input name=”animal” type=”checkbox” value=”Cats”>
Dogs:
<input name=”animal” type=”checkbox” value=”Dogs”>

<p>Number of elements with name=”animal” is:</p>
<p id=”demo”></p>

<script>
let num = document.getElementsByName(“animal”).length;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = num;
</script>

</body>
</html>

Xem kết quả:
https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_doc_getelementsbyname_length

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *