PHP ứng dụng, send email thông tin từ form (phần 2)

Một form feedback đơn giản

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Simple Feedback Form</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM METHOD=”POST” ACTION=”send_simpleform.php”>
<P><strong>Your Name:</strong><br>
<INPUT type=”text” NAME=”sender_name” SIZE=30></P>
<P><strong>Your E-Mail Address:</strong><br>
<INPUT type=”text” NAME=”sender_email” SIZE=30></P>
<P><strong>Message:</strong><br>
<TEXTAREA NAME=”message” COLS=30 ROWS=5 WRAP=virtual></TEXTAREA></P>
<P><INPUT TYPE=”submit” NAME=”submit” VALUE=”Send This Form”></P>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Đặt tên file simple_form.html. Đây là form feedback đơn giản, với các thẻ <input> là nơi người dùng
nhập vào. Chú ý trường thuộc tính NAME sẽ đi vào các biến để gửi vào mail.

Tạo một script để mail form của bạn

Theo form action trong simple_form.html, bạn cần một script được gọi là send_simpleform.php.
1, Mở một file mới trong text editor của bạn.
2, Kiểm tra người dùng nhập vào có phải là null hay không, nếu đúng hường tới simple_form.html
để nhập lại:

<?
if (($_POST[sender_name] == “”) ||
($_POST[sender_email] == “”) ||
($_POST[message] == “”)) {
header(“Location: simple_form.html”);
exit;
}

3, Biến của hàm mail () thể hiện dòng đầu tiên của nội dung thư:

$msg = “E-MAIL SENT FROM WWW SITE\n”;

4, Biến của hàm mail() thể hiện sender_name (tên người dùng gửi):

$msg .= “Sender’s Name:\t$_POST[sender_name]\n”;

Chú ý: Việc sử dụng kí tự dòng mới (\n) đảm bảo rằng code của bạn sẽ in ra trên nhiều dòng.
5, Biến của hàm mail() thể hiện sender_email (email của người dùng gửi):

$msg .= “Sender’s E-Mail:\t$_POST[sender_email]\n”;

6, Biến của hàm mail() thể hiện thông điệp chính của người dùng từ form:

$msg .= “Message:\t$_POST[message]\n”;

7, Biến của hàm mail() thể hiện địa chỉ email người nhận thư:

$to = “you@youremail.com”;

8, Biến của hàm mail() thể hiện tiêu đề thư:

$subject = “Web Site Feedback”;

9, Biến của hàm mail() thể hiện các mailheaders:

$mailheaders = “From: My Web Site <genericaddress@yourdomain.com>\n”;
$mailheaders .= “Reply-To: $_POST[sender_email]\n”;

10, Hàm mail():

mail($to, $subject, $msg, $mailheaders);

11, Đóng khối PHP:

?>

12, Mặc dù code này sẽ gửi mail, bạn nên trả về thứ gì đó trên màn hình người dùng để rằng anh ta
biết form đã được gửi.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Simple Feedback Form Sent</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>The following e-mail has been sent:</H1>
<P><strong>Your Name:</strong><br>
<? echo “$_POST[sender_name]”; ?>
<P><strong>Your E-Mail Address:</strong><br>
<? echo “$_POST[sender_email]”; ?>
<P><strong>Message:</strong><br>
<? echo “$_POST[message]”; ?>
</BODY>
</HTML>

13, Lưu file với tên send_simpleform.php và đặt file này trong thư mục gốc (root) của Web
server của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *