Phần tử paragraph. Định nghĩa và sử dụng

Phần tử paragraph <p>

Phần tử paragraph (đoạn văn) được sử dụng để nhóm các câu và vùng text lại với nhau. Text được chứa trong tag <p>
và </p> hiển thị như một block (khối) (được nhắc đến như là block display) và sẽ xuất hiện với không gian trắng
trên và dưới nó.

Thực hành với thẻ paragraph

HTML 5 viết:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Paragraph example</title>
<meta charset=”utf-8″>
</head>
<body>
<h1>Heading Level 1</h1>
<p> This is a sample paragraph…of your page content.</p>
<h2>Heading Level 2</h2>
<h3>Heading Level 3</h3>
<h4>Heading Level 4</h4>
<h5>Heading Level 5</h5>
<h6>Heading Level 6</h6>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị:

ví dụ paragraph

 

Alignment (Căn chỉnh)

Khi bạn test trang web của bạn, bạn có thể nhận thấy rằng đề mục (headings) và text bắt đầu gần lề trái.
Vị trí này được gọi là căn trái (left alignment) và là căn mặc định cho trang web. Tuy nhiên, có lúc
bạn muốn một đoạn văn hay đề mục căn giữa hay phải. Thuộc tính align có thể được sử dụng cho mục đích
này. Mục đích của một thuộc tính (attribute) là điều chỉnh các đặc tính của một phần tử HTML. Trong
trường hợp này, thuộc tính align điều chỉnh căn theo chiều ngang của phần tử (trái, giữa và phải) trên
một trang web. Để căn giữa một phần tử trên một trang web, sử dụng thuộc tính align=”center”. Để căn
phải text bên trong một phần tử, sử dụng thuộc tính align=”right”. Trong cú pháp XHTML, thuộc tính align
có thể được sử dụng với một số phần tử block display, bao gồm thẻ paragraph <p> và heading (h1 đến h6)
Thuộc tính align đã ít được sử dụng trong HTML 5, cái có nghĩa rằng trong khi nố có thể được sử dụng
trong XHTML, nó đã bị loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kĩ thuật W3C HTML 5 và không có hiệu lực. Trong các bài
học tiếp theo, bạn sẽ học cấu hình alignment sử dụng cách tiếp cận hiện đại với CSS.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *