Phần tử line break. Định nghĩa và sử dụng

Phần tử line break <br>

Phần tử line break (ngắt dòng) làm trình duyệt tiến tới dòng tiếp theo trước khi hiển thị
phần tử hay bộ phận text tiếp theo trên một trang web. Thẻ line break không được code
như một cặp tag mở và đóng. Nó là phần tử rỗng, đứng một mình, và được code như <br>.

Thực hành với thẻ line break

HTML 5 viết:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Line break example</title>
<meta charset=”utf-8″>
</head>
<body>
<h1>Heading Level 1</h1>
<p> This is a sample paragraph.<br> Heading tag can help…of your page content.</p>
<h2>Heading Level 2</h2>
<h3>Heading Level 3</h3>
<h4>Heading Level 4</h4>
<h5>Heading Level 5</h5>
<h6>Heading Level 6</h6>
</body>
</html>

Trình duyệt hiển thị:

ví dụ line break

Ta thấy sau câu đầu tiên trong đoạn văn đã ngắt dòng xuống dòng tiếp theo.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *