Phần tử anchor. Định nghĩa và sử dụng

Phần tử anchor <a></a>

Sử dụng phần tử anchor để chỉ một siêu liên kết, thường được nhắc đến như là link, tới trang web
hay file khác cái bạn muốn hiển thị. Mỗi phần tử anchor bắt đầu với tag <a> và kết thúc với tag </a>
. Tag anchor mở và đóng bao quanh text để click để thực hiện siêu liên kết. Sử dụng thuộc tính href
để cấu hình tham chiếu siêu liên kết, cái nhận dạng tên và vị trí của file để truy cập. Ảnh sau thể
hiện một tài liệu trang web với một anchor tag cái cấu hình một siêu liên kết tới http://webdevfoundations.net

phần tử anchor

 

Code cho anchor tag trong ảnh là như sau:

<a href=”http://webdevfoundations.net”>Web Development &amp; Design Foundations</a>

Siêu liên kết tuyệt đối

Một siêu liên kết tuyệt đối (absolute hyperlink) chỉ vị trí tuyệt đối của một tài nguyên trên web. Sử dụng siêu
liên kết tuyệt đối khi bạn cần link tới các tài nguyên trên các website khác. Giá trị href cho một siêu liên
kết tuyệt đối tới trang chủ của một website bao gồm giao thức http:// và tên miền. Siêu liên kết sau là một siêu liên kết
tuyệt đối tới trang chủ của website http://webdevfoundations.net:

<a href=”http://webdevfoundations.net”>Web Development &amp; Design Foundations</a>

Chú ý rằng nếu bạn muốn truy cập một trang web hơn là trang chủ của một website, bạn cũng có thể
bao gồm tên một thư mục cụ thể và tên file. Ví dụ anchor tag sau cấu hình một siêu liên kết tuyệt
đối cho một file tên chapter1.html nằm ở thư mục tên 8e trên website trên:

<a href=”http://webdevfoundations.net/8e/chapter1.html”>Web Development &amp; Design Foundations Chapter 1</a>

Siêu liên tương đối

Khi bạn cần link tới các trang web bên trong site của bạn, sử dụng siêu liên kết tương đối (relative
hyperlink). Giá trị href cho một siêu liên kết tương đối không bắt đầu với http:// và không bao gồm
tên miền. Cho một siêu liên kết tương đối, giá trị href chỉ chứa tên file hay tên file và thư mục
của trang web bạn muốn hiển thị. Vị trí siêu liên kết là tương đối với trang đang được hiển thị.
Ví dụ, nếu bạn có một home page là index.html và muốn link tới một trang tên contact.html nằm ở cùng
thư mục với index.html, bạn sẽ sử dụng mẫu code sau:

<a href=”contact.html”>Contact Us</a>

Email hyperlinks

Anchor tag cũng có thể được sử dụng để tạo siêu liên kết email. Một siêu liên kết email sẽ tự động mở
một chương trình mail mặc định được cấu hình cho trình duyệt. Giá trị href sẽ sử dụng mail to thay vì http://
Ví dụ để tạo một siêu liên kết email tới địa chỉ email help@terrymorris.net, code như sau:

<a href=”mail to:help@terrymorris.net”>help@terrymorris.net</a>

Nó là thực hành tốt để đặt địa chỉ email cả trên trang web và trong anchor tag. Không phải ai cũng có
chương trình mail được cấu hình cho trình duyệt của anh ta. Bằng cách đặt địa chỉ email ở cả hai nơi
, bạn tăng tính sử dụng cho khách ghé thăm.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *