Mô hình OSI là gì? (phần 9)

Tầng 3: tầng mạng (tiếp tục)

Một vài giao thức TCP/IP ở tầng 3
Những giao thức TCP/IP được tìm thấy ở tầng 3:
+ IP (Internet Protocol): được sử dụng để chuyển các gói dữ liệu qua mạng từ máy nguồn đến máy đích
dựa trên địa chỉ IP tương ứng của chúng. IP có 2 version: IP version 4 và IP version 6. IPv4 là version
được sử dụng rộng rãi hiện nay.
+ ICMP (Internet Control Message Protocol): được dùng để gửi thông điệp lỗi và trạng thái của các
hoạt động mạng và các dịch vụ có sẵn, chủ yếu bởi các host và các thiết bị mạng. Sử dụng điển hình
của ICMP là lệnh ping, cái cho phép bạn xác định xem một máy hoặc thiết bị mạng có đến được không
qua mạng IP từ một máy hay thiết bị mạng khác.
+ IPSEC (Internet Protocol Security): được sử dụng để đảm bảo an toàn cho việc truyền gói dữ liệu
IP.
Giao thức IP là giao thức TCP/IP quan trọng nhất hoạt động ở tầng mạng. Địa chỉ IP là địa chỉ luận lí
được cung cấp bởi giao thức IP trong TCP/IP.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *