Mô hình OSI là gì? (phần 8)

Tầng 3: tầng mạng

Tầng mạng định tuyến các gói dữ liệu qua mạng cái kết nối máy gửi và máy nhận. Về bản chất, tầng mạng làm
những việc sau đây:
+ Chọn tuyến đi tốt nhất để gửi dữ liệu giữa các mạng.
+ Gán địa chỉ luận lí (logical address) cho tất cả các thiết bị trong mạng để có thể nhận dạng rõ máy nguồn
và máy đích, cũng như mỗi thiết bị mạng qua đó các gói dữ liệu được định tuyến.
Địa chỉ luận lí được gán ở mức giao thức mạng. Địa chỉ vật lí được gán cho các thiết bị vật lí, như card mạng.
+ Nhận mỗi data segment từ tầng chuyển vận trên máy gửi và gói chúng trong một gói dữ liệu trong suốt
quá trình định tuyến dữ liệu. Gói dữ liệu được gửi xuống tầng liên kết (data link layer) để gửi qua các thiết
bị vật lí mạng trung gian.
Trên máy nhận, tầng mạng mở gói dữ liệu nhận được và lấy data segment và gửi nó lên tầng chuyển vận.
Một vài giao thức hoạt động ở tầng mạng như IP IPX, AppleTalk, và SNA,nhưng thi CCNA chỉ liên quan
đến giao thức IP.
Internet Protocol (IP) là việc thực thi TCP/IP của tầng mạng. Địa chỉ IP là địa chỉ luận lí được
cung cấp bởi Internet Protocol.
Cisco router là thiết bị mạng thuộc tầng 3.
Một trong những chức năng quan trọng của thiết bị và giao thức thuộc tầng mạng là chọn con đường định
tuyến tốt nhất để gửi dữ liệu giữa các host. Cái này được gọi là định tuyến (routing). Thi CCNA kiểm
tra rất kĩ kiến thức về routing vì các Cisco router là tiêu chuẩn trên thực tế ngày nay cho việc định
tuyến các gói dữ liệu ở tầng mạng.
Tầng mạng gán địa chỉ luận lí (địa chỉ IP) cho tất cả các thiết bị trên mạng để có thể nhận dạng máy nguồn
và máy đích cũng như mỗi thiết bị mạng qua đó các gói dữ liệu được định tuyến. Địa chỉ luận lí được gán
ở mức giao thức mạng đối lập với địa chỉ vật lí được gán cho mỗi thiết bị vật lí, như card mạng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *