Mô hình OSI là gì? (phần 7)

Tầng 4: tầng chuyển vận (tiếp tục)

Đơn giản hóa UDP

User datagram protocol là giao thức chuyển vận không kết nối, không đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy.
+ UDP không sử dụng three way handshake để thiết lập kết nối giữa máy gửi và máy nhận.
+ UDP không sử dụng sequencing
+ UDP không gửi ACK
+ UDP không đảm bảo việc nhận data segment.
Kết quả là UDP nhanh hơn TCP và có thể tốt trong một vài bối cảnh truyền dữ liệu như DNS lookup hay
TFTP transfer. Tuy nhiên, TCP vẫn là giao thức chuyển vận phổ biến nhất trên mạng TCP/IP.

TCP/IP ports

Cả TCP và UDP sử dụng ports (cổng) để xác định các ứng dụng mạng nguồn và đích tham gia vào quá trình
truyền dữ liệu. Mỗi host có một địa chỉ IP luận lí và một địa chỉ vật lí MAC. Mặt khác, có thể có nhiều
ứng dụng mạng chạy trên cùng một host. Ví dụ, bạn có thể có một chương trình email và một trình duyệt web
chạy cùng lúc trên host của bạn.
Như vậy, làm sao trình duyệt web kết nối được với máy chủ web, giả sử rằng web server chỉ có một địa chỉ
IP và cũng có thể chạy một email server. Câu trả lời là sử dụng TCP/IP port tiêu chuẩn. Có TCP/IP
port tiêu chuẩn cho HTTP (giao thức sử dụng bởi trình duyệt web) và có TCP/IP port tiêu chuẩn cho
SMTP (giao thức được sử dụng bởi ứng dụng email)..vv..Tất cả các ứng dụng đều sử dụng TCP/IP ports để cho
phép ứng dụng gửi kết nối với ứng dụng nhận. Vì vậy, nếu bạn chạy nhiều ứng dụng mạng trên cùng một host,
miễn là mỗi ứng dụng mạng có một TCP/IP port của chúng, việc truyền dữ liệu vẫn có thể hoàn thành.
Một vài cổng phổ biến:

TCP/IP ports

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *