Mô hình OSI là gì? (phần 4)

Mô hình OSI là gì? (tiếp tục)

 

Tầng 4: tầng chuyển vận (transport layer)

Tầng chuyển vận quản lí việc chuyển vận dữ liệu giữa các host qua mạng. Tầng chuyển vận làm những việc
sau đây:
+ Chia nhỏ dữ liệu sẽ được chuyển đi thành các đoạn nhỏ (small chunks) được gọi là data segment, cái có
thể được gửi đi dễ dàng trên các phương tiện mạng.
+ Lắp ráp lại dữ liệu theo trật tự của nó trên máy nhận. Các data segment không được đảm bảo đến
máy đích theo trật tự của nó vì chúng có thể sử dụng các tuyến đi khác nhau để đến máy đích.Tầng
chuyển vận có trách nhiệm lắp ráp lại dữ liệu theo trật tự của nó trên máy nhận.

Chuyển vận không kết nối

Dữ liệu có thể được gửi giữa 2 host mà không thiết lập kết nối luận lí giữa host gửi và host nhận.
Giao thức chuyển vận không kết nối không đảm bảo việc truyền các data segment đáng tin cậy. Tuy nhiên,
nó sẽ nhanh hơn giao thức chuyển vận hướng kết nối, vì chúng không cần sử dụng thời gian để thiết
lập và duy trì kết nối. User Datagram protocol (UDP) là giao thức chuyển vận không kết nối.

Chuyển vận hướng kết nối

Giao thức chuyển vận thiết lập kết nối luận lí giữa máy gửi và máy nhận được gọi là giao thức chuyển
vận hướng kết nối. Giao thức chuyển vận hướng kết nối thường đảm bảo việc truyền data segment đáng tin
cậy. Tuy nhiên, nó sẽ chậm hơn giao thức chuyển vận không kết nối vì nó cần sử dụng thời gian để thiết
lập và duy trì kết nối. Transmission Control Protocol (TCP) là giao thức chuyển vận hướng kết nối..
Giao thức chuyển vận hướng kết nối đòi hỏi cả máy gửi và máy nhận tạo ra một kết nối luận lí, một sự
trao đổi cái khẳng định nhận dữ liệu (acknowledgment) giữa các host. Data segment tạo thành dòng
(sequences), cho phép chúng được gửi đi trong bất cứ trật tự nào và được lắp ráp lại ở máy nhận.
Kiểm soát dòng dữ liệu (Flow control) cũng là một phần của chuyển vận dữ liệu đáng tin cậy, hướng
kết nối. Kiểm soát dòng đòi hỏi cả máy gửi và máy nhận hợp tác với nhau để duy trì dòng vận chuyển
dữ liệu tối ưu. Khi máy nhận xử lí data segment, nó gửi khẳng định nhận dữ liệu tới máy gửi. Máy gửi
sau đó gửi nhiều segment hơn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *