Mô hình OSI là gì? (phần 3)

Mô hình OSI là gì? (tiếp tục)

Tầng 5: phiên làm việc (session layer)

Một vài ứng dụng cần mở kênh giao tiếp luận lí giữa các máy. Kênh giao tiếp (session) duy trì dữ liệu về
trao đổi thông tin được thiết lập giữa các ứng dụng mạng chạy trên máy gửi và các ứng dụng mạng chạy trên
máy nhận.
Ngoài ra, session cũng được sử dụng để xử lí xác thực.
Một vài ứng dụng mạng sử dụng cơ chế xác thực trước khi chúng mở kênh giao tiếp luận lí với máy ở xa.
Những giao thức TCP/IP sau đây tìm thấy ở tầng phiên làm việc:
+ Telnet: Một giao thức được sử dụng để mở phiên làm việc có login trên một máy tính.
+ RFC (Remote Procedure Call Protocol): được sử dụng để cho phép thực thi thủ tục (chương trình) trên máy
ở xa.
+ ISCSI (The Internet Small Computer Systems Protocol): cho phép bạn gửi đi một lệnh ISCSI trên mạng
TCP/IP. ISCSI được sử dụng để nối các thiết bị lưu trữ chuyên dùng và các máy sử dụng mạng TCP/IP.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *