Mô hình OSI là gì? (phần 2)

Mô hình OSI là gì? (tiếp tục)

Tầng 6: tầng trình bày (presentation layer)

Tầng này có liên quan đến dạng của dữ liệu. Nó chuyển đổi dữ liệu ở các dạng khác nhau để cả máy nhận
và máy gửi có thể cùng sử dụng dữ liệu. Ví dụ, thư email chứa các dạng dữ liệu khác nhau: văn bản, file
đính kèm, video, audio và nội dung đồ họa.
+ Tầng trình bày ở máy gửi nhận dữ liệu từ tầng ứng dụng.
+ Tầng trình bày ở máy gửi chuyển đổi dữ liệu thành dạng có thể chuyển dễ dàng trên mạng.
+ Tầng trình baỳ ở máy nhận chuyển đổi dữ liệu từ mạng trở lại dạng ban đầu của nó để có thể trình
bày dễ dàng bởi tầng ứng dụng trên máy nhận.
Những giao thức TCP/IP sau được tìm thấy ở tầng trình bày:
+ MIME (Multi purpose internet mail extensions): được sử dụng cho phép ứng dụng email chuyển đổi nội
dung thư email ngoài text thành dạng dữ liệu được hỗ trợ bởi máy nhận. MIME cũng được sử dụng để code
dữ liệu không phải văn bản thành thư email để gửi đi.
+ Unicode: Trình duyệt web và ứng dụng email hiện đại sử dụng Unicode ở tầng trình bày để chuyển đổi
kí tự giữa các hệ thống kí tự ở máy gửi và máy nhận. Unicode cung cấp cách thức tiêu chuẩn để code các kí
tự trong các hệ thống kí tự khác nhau.
Một vài ứng dụng TCP/IP ở tầng 6:
+ Ứng dụng email: Ứng dụng email sử dụng giao thức MIME để chuyển đổi nội dung audio, video, ảnh, đồ
họa thậm chí cả nội dung của ứng dụng phần mềm trong thư email.
+ Trình duyệt web: Các trình duyệt cũng sử dụng MIME để chuyển đổi nội dung không phải HTML trong
trang web.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *