Mô hình OSI là gì? (phần 12)

Tầng 2: tầng liên kết dữ liệu (data link layer)

Tầng data link làm những việc sau:
+ Truyền dữ liệu trên phương tiện vật lí
+ Định tuyến dữ liệu trên phương tiện mạng cục bộ. Tầng data link sử dụng địa chỉ vật lí được gán cho
mỗi thiết bị mạng vật lí trên mạng cục bộ để định tuyến dữ liệu từ thiết bị vật lí này đến thiết bị khác.
+ Tầng data link nhận mỗi gói dữ liệu từ tầng mạng trên máy gửi và gói chúng lại thành data frame trong
suốt quá trình định tuyến dữ liệu cục bộ.
+ Tầng data link gửi mỗi data frame xuống tầng vật lí để mã hóa tín hiệu điện tử để truyền data frame
trên dây mạng hoặc trên không (truyền không dây).
+ Trên máy nhận, tầng data link mở data frame nhận được, rút ra dữ liệu và gửi chúng lên tầng mạng
Cisco switch là thiết bị tầng 2.
+ Tầng data link truyền dữ liệu trên phương tiện vật lí. Tầng này cũng định tuyến dữ liệu tới thiết bị
tiếp theo trên phương tiện mạng vật lí. Tầng data link sử dụng địa chỉ vật lí (địa chỉ MAC) được gán cho
mỗi thiết bị mạng vật lí trên mạng cục bộ để định tuyến dữ liệu từ thiết bị vật lí này đến
thiết bị vật lí khác. Những địa chỉ này gọi là địa chỉ Media Access Control (MAC) trong TCP/IP. Địa chỉ MAC
nhận dạng duy nhất một thiết bị mạng cụ thể, như là một switch hay router, hay card mạng (NIC) trong một máy tính.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *