Mô hình OSI là gì? (phần 10)

Tầng 3: tầng mạng (tiếp tục)

Trật tự có thứ bậc của địa chỉ IP
Đánh địa chỉ luận lí ở tầng mạng là một trật tự có thứ bậc.
+ Một dải có giới hạn địa chỉ IP nhận dạng một vài mạng ở mức toàn cầu.
+ Mạng ở mức toàn cầu liên thông với các mạng lớn và trung bình với dải địa chỉ IP cụ thể khác.
+ Các mạng lớn và trung bình nối với các mạng nhỏ hơn với dải địa chỉ IP cụ thể khác.
Đánh địa chỉ IP có trật tự thứ bậc giúp tạo điều kiện thuận lợi cho định tuyến.
Để hiểu điều này, hãy nghĩ về địa chỉ vật lí thực sự, cái bao gồm những cái sau:
+ Số nhà trên phố
+ Tên phố
+ Tên quận
+ Tên thành phố
+ Tên bang
+ Tên nước
Định tuyến ở tầng mạng trên các mạng máy tính làm việc tương tự như dịch vụ chuyển phát.
+ Một vài mạng toàn cầu cực lớn (như nước) nối với các mạng lớn khác.
+ Các mạng cỡ lớn (như bang hay tỉnh) nối với các mạng trung bình (như thành phố).
+ Các mạng trung bình nối với các mạng nhỏ hơn (như quận).
+ Các mạng cỡ nhỏ lại nối với các mạng siêu nhỏ (như phố).
Máy tính nhúng địa chỉ IP của máy gửi và máy nhận trong mỗi gói dữ liệu khi chúng gửi cho máy khác.
+ Nếu máy tính nhận ở trong cùng một mạng với máy gửi (như ở trong cùng một phố), gói dữ liệu được
định tuyến đơn giản ở tầng data link cục bộ sử dụng địa chỉ vật lí (MAC address).
+ Nếu máy nhận không ở trong cùng một mạng với máy gửi, gói dữ liệu được đưa tới gateway để định
tuyến ra ngoài mạng. Một gateway là một router cái liên kết một mạng tới một mạng khác.
+ Gateway sẽ xem xét địa chỉ luận lí IP của máy nhận để xác định xem mạng mà máy nhận nằm trên đó
nằm ở vị trí nào (như nằm ở trên phố nào).
+ Nếu gateway biết về mạng của máy nhận (như biết tên phố ở trong cùng thành phố), nó gửi gói dữ liệu
tới mạng đó.
+ Nếu gateway không biết mạng đích , nó gửi gói dữ liệu tới gateway cấp cao hơn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *