Mô hình OSI là gì? (phần 1)

Mô hình OSI là gì?

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) được thiết kế trong 7 lớp chức năng. Mỗi lớp có một nhiệm
vụ riêng và làm việc khá độc lập đối với các lớp trên và lớp dưới. Lớp trên thường sử dụng dịch vụ của
lớp dưới.

Tầng 7: tầng ứng dụng (application layer)

Tầng này thể hiện các ứng dụng mạng khác nhau như phần mềm đọc email, trình duyệt web, Hypertext Transfer
Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) và Network File Systems (NFS).
Các giao thức TCP/IP sau đây tìm thấy ở tầng 7:
+ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): được sử dụng để chuyển, biên tập và trình bày thư email.
+ HTTP (Hypertext Transfer Protocol): được sử dụng để chuyển văn bản dưới dạng HTML từ một host đến
một host khác. HTML là Hypertext Markup Language đánh dấu văn bản với siêu liên kết và cho phép chuyển
từ văn bản này sang văn bản khác. Hệ thống web dựa trên HTTP và HTML.
+ FTP (File Transfer Protocol): được sử dụng để chuyển file giữa các host.
+ NFS (Network File Systems): được sử dụng để chia sẻ hệ thống files trên mạng.
+ SNMP (Simple Network Management Protocol): được sử dụng để cung cấp một cơ cấu quản lí mạng phân
tán, để giám sát và quản lí các host và thiết bị mạng trên mạng.
+ DNS (Domain Name Systems): là giao thức giúp theo dõi tên host và địa chỉ IP luận lí trên mạng.
+ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): được sử dụng để gán địa chỉ IP luận lí động tới các
host trên mạng.
Một vài ứng dụng phần mềm TCP/IP ở tàng 7:
+ Ứng dụng email: Ứng dụng này được sử dụng để đọc, biên tập, nhận và mặt khác quản lí các thư email.
Ứng dụng email sử dụng STMP để gửi và nhận email tới và từ các host ở xa. Ứng dụng email cũng làm việc
ở tầng 6, tầng trình bày (presentation layer). Ví dụ, ứng dụng email sử dụng giao thức MIME (Multi Purpose
Internet Mail Extensions) để chuyển nội dung audio, video, ảnh và đồ họa và thậm chí nội dung ứng
dụng phần mềm trong các thư email thành một dạng mà có thể trình bày, trình diễn trên máy nhận. Bất kể
bạn gửi audio hay video, ứng dụng email của bạn cũng sử dụng MIME để code nội dung audio/video trong
thư email ở dưới dạng có thể dễ dàng chuyển đi trên mạng. Nhớ là tầng 6 thực hiện chuyển đổi dữ liệu.
+ Trình duyệt web: Một trình duyệt được sử dụng để xem trang web. Trình duyệt web sử dụng HTTP để chuyển
nội dung trang web đến và từ máy tính của bạn. Trình duyệt web cũng làm việc ở tầng trình bày vì nó
cần chuyển đổi và trình bày các dạng không phải HTML được nhúng trong trang web HTML. Ví dụ, khi bạn
lướt một trang web cái chứa màn hình dòng video, trang web chứa code nhúng vào văn bản HTML để hướng dẫn
trình duyệt web làm cách nào trình diễn dòng video đó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *