Mảng trong PHP (phần 2)

Cấu trúc của một mảng

Trước khi đi vào viêc tạo và sử dụng mảng, hãy để giành thời gian xem xét chi tiết khái niệm về mảng.
Như đã đề cập, một mảng là một biến duy nhất cái lưu giữ nhiều hơn một giá trị. Bạn có thể nghĩ về một mảng
như một danh sách các giá trị. Mỗi giá trị trong một mảng được gọi là một phần tử (element), và mỗi một phần
tử được tham chiếu bởi một chỉ mục (index) của nó, cái là duy nhất đối với mảng. Để truy cập giá trị của phần tử,
bạn dùng chỉ mục của phần tử.
Nhiều ngôn ngữ lâp trình hiện đại trong đó có PHP hỗ trợ hai dạng mảng.
+ Mảng được đánh chỉ số (indexed arrays): là những mảng mà mỗi phần tử được tham chiếu bởi một chỉ mục bằng số,
thường bắt đầu bằng 0. Ví dụ, phần tử đầu tiên có chỉ số bằng 0, cái thứ hai có chỉ số bàng 1…vv…
+ Mảng chỉ số liên quan (associative arrays): với mỗi mảng loại này, mỗi phần tử được tham chiếu bởi một chỉ
số chuỗi kí tự. Ví dụ, bạn có thể tạo một phần tử mảng hiển thị số tuổi của khách hàng và cho nó một chỉ số “age”.
Mỗi giá trị trong mảng có thể thuộc bất cứ dạng nào, bạn có thể trộn các dạng dữ liệu trong một mảng duy nhất.
Ví dụ, một mảng có thể có một chuỗi kí tự như phần tử đầu tiên, số thập phân như phần tử thứ hai, và giá tri
boolean (logic) như phần tử thứ ba…vv..

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *