Mảng trong PHP (phần 1)

Mảng trong PHP

Mảng (arrays) là một đặc điểm mạnh mẽ trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, vì nó cho phép bạn dễ dàng làm việc
với một số lượng các dữ liệu tương tự nhau. Ví dụ, bạn đang viết một đoạn script lưu trữ thông tin về 100
khách hàng. Hơn việc có 100 biến riêng rẽ $customer1, $customer2…vvv..để lưu trữ các khách hàng này, bạn có thể
chỉ tạo một biến mảng được gọi là $customer cái lưu giữ thông tin của tất cả các khách hàng này cùng một lúc.
Có hai đặc điểm cụ thể của mảng làm chúng hữu dụng để lưu trữ nhiều dữ liệu:
+ Mảng có thể có bất cứ độ dài nào. Một mảng có thể lưu trữ một giá trị, hay hàng triệu giá trị, tất cả được
tham chiếu qua một tên biến duy nhất (ví dụ, $customer). Hơn nữa, bạn có thể thay đổi độ dài mảng bằng cách
thêm vào hay bớt đi các giá trị bất cứ lúc nào.
+ Rất dễ dàng để xử lí các giá trị trong một mảng một cách dễ dàng. Ví dụ, bạn có thể lướt qua các giá trị
trong một mảng, đọc và thay đổi chúng. Bạn có thể dễ dàng sắp xếp một mảng theo bất cứ trật tự nào. Bạn có thể
tìm kiếm một giá trị trong mảng, hợp nhất hai mảng với nhau và nhiều hơn thế.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *