Mạng LAN ảo VLANs là gì ? (phần 2)

Mạng LAN ảo VLANs (tiếp tục)

Để sử dụng các VLANs, bạn phải cấu hình thủ công mỗi cổng của switches của bạn để hoạt
động trên VLAN phù hợp. Theo mặc định, tất cả các switches bất kể nhà sản xuất được cấu
hình từ thiết bị để rằng tất cả các cổng hoạt động trên một VLAN được đặt tên VLAN1.
Để tạo một VLAN mới, bạn đơn giản tạo một tên cho VLAN mới, và sau đó cấu hình các cổng cái
sẽ nói chuyện trên VLAN mới.
Trong thuật ngữ VLAN, một cổng cái được cấu hình để hoạt động trên một VLAN đơn được gọi là
access port. Các ports cái được cấu hình để làm việc trên nhiều hơn một VLAN được gọi là trunk
ports. Theo mặc định, tất cả các cổng switch được cấu hình như các access ports trên VLAN1.
Chú ý rằng nếu bạn có nhiều hơn một switch trong mạng của bạn, bạn có thể cấu hình các VLANs
để làm việc qua các switches. Ví dụ, bạn có thể tạo một VLAN cho phòng kế toán công ty của bạn
– gọi nó là VLAN-Acct. Sau đó, bạn có thể cấu hình các cổng trên bất cứ switches của bạn như
các access ports trên VLAN-Acct. Theo cách này, toàn bộ nhân viên kế toán của bạn có thể hoạt
động trên VLAN kế toán.

Chia sẻ