Lập trình Python: vòng lặp for (phần 1)

Lặp lại code: vòng lặp xác định

Máy tính đẹp lấp lánh khi chúng ta có chúng lặp lại một quá trình hết lần này đến lân khác. Chúng
không mệt mỏi làm chính xác cái chúng ta yêu cầu, bất kể nó đòi hỏi làm thứ gi đó 10, 100 hay 1 tỷ
lần. Trong học phần này, chúng ta sẽ học về vòng lặp (loops), các phát biểu cái hướng dẫn máy tính
lặp lại thực thi một phần chương trình của chúng ta.

Vòng lặp for

Phát biểu for của Python sinh ra vòng lặp for. Vòng lặp for cho phép chúng ta xử lí mỗi phần tử của
một chuỗi. Dạng chuỗi duy nhất chúng ta đã thấy trước kia là chuỗi kí tự (strings). Chúng ta sẽ học
những cái khác khi tiến lên, vòng lặp for làm việc trên tất cả chúng.
Sau đây là ví dụ đầu tiên của chúng ta về một vòng lặp for:

>>> secret_word = ‘olive’
>>> for char in secret_word:
… print(‘Letter: ‘ + char)

Letter: o
Letter: l
Letter: i
Letter: v
Letter: e

Đi theo từ khoá for, chúng ta viết tên của biến vòng lặp. Một biến loop là một cái cái tham chiếu
đến các giá trị khác nhau khi một vòng lặp tiến lên. Trong một vòng lặp for trên một chuỗi kí tự,
biến loop tham chiếu mỗi kí tự của string.
Tôi đã chọn tên biến char (cho character) để nhắc nhở chúng ta rằng biến tham chiếu đến một
kí tự từ string. Đôi khi, nó là rõ ràng hơn nếu chúng ta sử dụng tên biến bối cảnh.
Sau tên biến, chúng ta có từ khoá in và sau đó là chuỗi kí tự cái chúng ta muốn lặp qua. Trong
ví dụ của chúng ta, chúng ta lặp qua string được tham chiếu đến bởi secret_word, cái là ‘olive’.
Như các dòng if, elif và else của một phát biểu if, dòng for kết thúc với dấu hai chấm :. Và cũng
như phát biểu if, một phát biểu for có một khối thụt dòng của một hay nhiều hơn một phát biểu.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *