Lập trình Python: viết đầu ra

Viết đầu ra

Bạn đã thấy rằng gõ biểu thức tại Python shell làm các giá trị của chúng sẽ được hiển thị:

>>> ‘abc’
‘abc’
>>> ‘abc’.upper()
‘ABC’
>>> 45 + 9
54

Cái đó chính là sự thuận tiện được cung cấp bởi Python shell. Nó giả định rằng nếu bạn gõ vào một
biểu thức, thì bạn có thể muốn thấy giá trị của nó. Nhưng khi chạy một chương trình Python bên ngoài
Python shell , sự thuận tiện này sẽ mất. Thay vào đó, chúng ta phải công khai sử dụng hàm print
bất cứ khi nào chúng ta muốn cho ra thứ gì đó. Hàm print cũng làm việc từ shell:

>>> print(‘abc’)
abc
>>> print(‘abc’.upper())
ABC
>>> print(45 + 9)
54

Nhận thấy rằng đầu ra các chuỗi kí tự bởi print không có dấu nháy đơn ” quanh chúng. Đó là
tốt – chúng ta có thể không muốn bao gồm ” khi trao đổi thông tin với người dùng của chương
trình chúng ta!
Một đặc tính tốt của print là rằng bạn có thể cung cấp đối số nhiều như bạn thích, và chúng cho ra
với các khoảng trắng tách biệt:

>>> print(‘abc’, 45 + 9)
abc 54

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *