Lập trình Python: trình bày chuỗi kí tự

Trình bày chuỗi kí tự

Một chuỗi kí tự (string) là dạng Python cái được sử dụng để lưu giữ và thao tác xử lí text. Để viết
một giá trị chuỗi kí tự, chúng ta đặt các kí tự của nó giữa cặp dấu nháy đơn:

>>> ‘hello’
‘hello’
>>> ‘a bunch of words’
‘a bunch of words’

Python shell echo mỗi string bạn gõ vào
Cái gì xảy ra khi chuỗi kí tự của chúng ta chứa một dấu nháy đơn như một trong những kí tự của nó?

>>> ‘don’t say that’
File “<stdin>”, line 1
‘don’t say that’
^
SyntaxError: invalid syntax

Dấu nháy đơn trong từ don’t chấm dứt chuỗi kí tự. Phần còn lại của dòng, t say that’, vì vậy không có
ý nghĩa, và đó là cái khởi tạo lỗi cú pháp (syntax error). Một lỗi cú pháp có nghĩa rằng chúng ta đã vi
phạm các quy tắc của Python và không viết code Python có hiệu lực.
Để sửa lỗi cái này, chúng ta có thể tận dụng thực tế rằng các dấu nháy kép cũng có thể được sử dụng
để pha gianh giới chuỗi kí tự:

>>> “don’t say that”
“don’t say that”

Trừ phi string đang bàn luận có một dấu nháy đơn, tôi sẽ không sử dụng các dấu nháy kép trong học phần này.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *