Lập trình Python: thực thi điều kiện

Hầu hết chương trình cái chúng ta sử dụng trên cơ sở hàng ngày có hành vi khác nhau phụ thuộc vào
cái gì xảy ra suốt quá trình thực thi. Ví dụ, khi một word processor hỏi chúng ta liệu chúng ta có
muốn lưu lại công việc của chúng ta, nó ra quyết định dựa trên trả lời của chúng ta: lưu lại
công việc của chúng ta nếu chúng ta trả lời ‘yes’ và không lưu lại công việc của chúng ta nếu
chúng ta trả lời ‘no’. Trong học phần này, chúng ta sẽ học về phát biểu if, cái cho phép chương trình
của chúng ta ra quyết định.

Thực thi điều kiện

Chúng ta có thể sử dụng phát biểu if Python để ra quyết định. Một condition (điều kiện) là một biểu
thức cái là true hay false, và một phát biểu if sử dụng các conditions để quyết định cái để làm. Các
phát biểu if dẫn đến thực thi có điều kiện (conditional execution), đặt tên như vậy là vì thực thi
của chương trình của chúng ta bị ảnh hưởng bởi các điều kiện.
Chúng ta trước tiên sẽ học về một dạng mới cái cho phép chúng ta trình bày các giá trị true hay false,
và làm cách nào chúng ta xây dựng biểu thức của dạng này. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng các biểu thức
như vậy để viết các phát biểu if.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *