Lập trình Python: đọc đầu vào

Đọc đầu vào

Một vấn đề với code cái chúng ta viết là rằng nó chỉ làm việc trên chuỗi kí tự cụ thể cái chúng ta
gõ vào. Nó thông báo cho chúng ta rằng có 8 từ trong ‘this is a string with a few words’, nhưng đó
là tất cả cái nó có thể làm. Nếu chúng ta muốn biết có bao nhiêu từ trong một chuỗi kí tự khác, chúng
ta sẽ phải thay thế chuỗi kí tự hiện tại với cái mới. Để giải quyết Word Count, mặc dù vậy, chúng
ta cần chương trình của chúng ta làm việc trên bất cứ chuỗi kí tự nào được cung cấp như đầu
vào đối với chương trình của chúng ta.
Để đọc một dòng đầu vào, chúng ta sử dụng hàm input. Một hàm tương tự như một phương thức: chúng ta
gọi nó, có thể với một vài đối số, và nó trả về một giá trị cho chúng ta. Một sự khác biệt giữa
một phương thức và một hàm là rằng một hàm không sử dụng dấu chấm. Tât cả thông tin được truyền tới
hàm là qua các đối số.
Sau đây là một ví dụ gọi hàm input và sau đó gõ một vài đầu vào – trong trường hợp này là từ testing:

>>> input()
testing
‘testing’

Khi bạn gõ input() và nhấn enter, bạn không nhận một prompt >>> trở lại. Thay vào đó, Python chờ cho bạn
gõ thứ gì đó trên bàn phím và nhấn enter. Hàm input sau đó trả về chuỗi kí tự bạn gõ. Như thông thường,
nếu chúng ta không lưu giữ string đó ở bất cứ đâu, thì nó sẽ mất. Hãy sử dụng một phát biểu gán để lưu giữ
cái bạn gõ:

>>> result = input()
testing
>>> result
‘testing’
>>> result.upper()
‘TESTING’

Nhận thấy trong dòng cuối cùng cái tôi sử dụng phương thức upper trên giá trị được trả về bởi input. Cái
này được phép vì input trả về một chuỗi kí tự, và upper là một phương thức string.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *