Lập trình Python: các toán tử chuỗi kí tự

Các toán tử chuỗi kí tự

Chúng ta có thể sử dụng một chuỗi kí tự để giữ text các từ của nó chúng ta muốn đếm. Để đếm các
từ – hay làm bất cứ thứ gì khác với chuỗi kí tự – chúng ta cần học làm cách nào làm việc với chuỗi
kí tự.
Các chuỗi kí tự đi với phạm vi phong phú các hoạt động khác nhau cái chúng ta có thể thực hiện. Một
vài trong số chúng sử dụng kí hiệu đặc biệt giữa các toán hạng của chúng. Ví dụ, toán tử + được sử cho
nối chuỗi kí tự:

>>> ‘hello’ + ‘there’
‘hellothere’

Oops – chúng ta cần một khoảng trắng giữa hai từ đó. Hãy thêm một khoảng trắng vào cuối của
chuỗi kí tự đầu tiên:

>>> ‘hello ‘ + ‘there’
‘hello there’

Cũng có toán tử * cái lặp lại một chuỗi kí tự một số lần chỉ ra:

>>> ‘-‘ * 30
‘——————————‘

Nếu chuỗi kí tự là rỗng lặp lại chuỗi kí tự rỗng bao nhiêu lần vẫn là chuỗi kí tự rỗng:

>>> ” * 3

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *