Lập trình Python: các toán tử Boolean (phần 3)

Toán tử not

Một toán tử Boolean quan trọng khác là not. Không giống or và and, not chỉ lấy một toán hạng (không
phải hai). Nếu toán hạng của nó lầ True, not trả về False, và ngược lại:

>>> not True
False
>>> not False
True

Concept check 1
Sau đây là một biểu thức và phiên bản của biểu thức đó với dấu (). Cái nào được đánh giá là True?

A. not True and False
B. (not True) and False
C. not (True and False)
D. None of the above

Câu trả lời là C. Biểu thức (True and False) đánh giá thành False, vì vậy not làm biểu thức đầy dủ
là True.
Concept check 2
Xem xét biểu thức not a or b
Cái nào trong số sau làm biểu thức là False?

A. a False, b False
B. a False, b True
C. a True, b False
D. a True, b True
E. More than one of the above

Câu trả lời là C.Nếu a là True thì not a là False. Vì b cũng là False, cả hai toán hạng đối với
or là False, vì vậy cả biểu thức đánh giá là False.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *