Lập trình Python: các toán tử Boolean (phần 2)

Toán tử and

Toán tử and trả về True nếu cả hai toán hạng của nó là True, và trả về False nếu ngược lại:

>>> True and True
True
>>> True and False
False
>>> False and True
False
>>> False and False
False

Cách thức duy nhất để lấy True ra khỏi toán tử And là nếu cả hai toán hạng của nó là True.
Ưu tiên của and là cao hơn or. Sau đây là một ví dụ về tại sao cái này là vấn đề:

>>> True or True and False
True

Python biên dịch biểu thức giống cái này, với and xảy ra trước:

>>> True or (True and False)
True

Kết quả là True vì toán hạng đầu tiên của or là True.
Chúng ta có thể buộc or xảy ra trước bằng cách bao gồm dấu ():

>>> (True or True) and False
False

Kết quả là False vì toán hạng thứ hai của and là False.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *