Lập trình mạng Python: client – server

Các khối xây: Stacks và Libraries

Khi bạn bắt đầu khám phá lập trình mạng Python, có hai khái niệm cái sẽ xuất hiện lặp lại.
+ Hiểu biết về một protocol stack, trong đó các dịch vụ mạng đơn giản hơn được sử dụng như
cơ sở trên đó để xây dựng các dịch vụ tinh vi hơn.
+ Thực tế rằng bạn sẽ thường xuyên sử dụng các thư viện Python của các code viết trước – liệu
các modules từ các thư viện tiêu chuẩn tích hợp cái ships với Python hay các gói từ phân phối
bên thứ ba cái bạn download và cài đặt – có đã biết làm cách nào nói chuyện với giao thức mạng
cái bạn muốn sử dụng.
Trong nhiều trường hợp, lập trình mạng đơn giản đòi hỏi lựa chọn và sử dụng một
thư viện cái đã hỗ trợ các hoạt động mạng cái bạn cần thực hiện. Mục đích chính của học phần
này là giới thiệu bạn một vài thư viện mạng then chốt có sẵn cho Python trong khi cũng dạy bạn về
các dịch vụ mạng mức thấp trên đó các thư viện đó được xây dựng. Biết vật chất mức thấp là hữu
dụng, cả hai để rằng bạn hiểu các thư viện làm việc như thế nào và rằng bạn sẽ hiểu cái gì xảy ra
khi thứ gì đó tại mức thấp bị sai.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *