Lập trình mạng Python: client – server (phần 8)

Nói chuyện với một giao thức (tiếp tục)

Trong phần code này, bạn trực tiếp thao tác xử lí giao thức HTTP: yêu cầu nó kết nối
với một máy cụ thể, để phát hành một GET request với một đường dẫn cái bạn đã xây dựng thủ
công, và cuối cùng để đọc trả lời trực tiếp từ kết nối HTTP. Thay vì là có thể thuận tiện
cung cấp các tham số truy vấn của bạn như các keys và values riêng rẽ trong một dictionary,
bạn phải nhúng chúng trực tiếp thủ công trong đường dẫn cái bạn đang yêu cầu bằng cách trước
tiên viết một dấu ? được theo sau bởi các tham số trong format name=value chia tách bởi kí tự &.
Kết quả chạy chương trình, tuy nhiên, là rất giống như các chương trình thể hiện trước đó:

$ python3 search3.py
{‘lat’: 41.521954, ‘lng’: -84.306691}

Như bạn có thể thấy xuyên suốt học phần này, HTTP là một trong nhiều giao thức cho nó Python Standard Library
cung cấp một thực thi tích hợp sẵn. Trong search3.py, thay vì phải lo lắng về tất cả chi tiết HTTP làm việc
như thế nào, code của bạn đơn giản yêu cầu cho một request sẽ gửi và sau đó nhìn vào trả lời kết quả. Các
chi tiết giao thức cái script phải làm việc với là, tất nhiên mang tính sơ khởi hơn những cáí trong search2.py,
vì bạn bước xuống mức khác trong protocol stack, nhưng ít nhất bạn vẫn có thể dựa vào Standard Library để
xử lí dữ liệu mạng thực sự và đảm bảo rằng bạn nhận nó đúng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *