Lập trình mạng Python: client – server (phần 2)

Các khối xây: Stacks và Libraries (tiếp tục)

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản. Sau đây là một mailing address:

207 N. Defiance St
Archbold, OH

Tôi quan tâm đến biết latitude và longitude của địa chỉ vật lí này. Tình cờ rằng Google cung
cấp một Geocoding API cái thực hiện chuyển đổi như vậy. Bạn sẽ phải làm gì để tận dụng dich vụ
mạng này từ Python?
Khi nhìn vào một dịch vụ mạng mới cái bạn muốn sử dụng, nó luôn là đáng để bắt đầu bằng cách tìm
ra liệu có ai đó đã thực hiện giao thức này – trong trường hợp này, giao thức Google Geocoding –
cái chương trình của bạn sẽ cần để nói chuyện với. Bắt đầu bằng cách cuộn qua tài liệu Python Standard
Library, tìm kiếm cho bất cứ thứ gì liên quan đến geocoding.

http://docs.python.org/3/library/

Bạn có thấy bất cứ thứ gì về geocoding? Không, tôi không. Nhưng nó là quan trọng cho một lập trình viên
Python nhìn qua mục lục của Standard Library khá thường xuyên, thậm chí nếu bạn thường không tìm thấy
cái bạn đang tìm kiếm, vì mỗi lần đọc qua làm bạn quen thuộc hơn với các dịch vụ cái được bao gồm với Python.
Blog “Python Module of the Week” của Doug Hellmann là tham khảo cực tốt từ đó bạn có thể biết về khả năng cái
đi với Python nhờ Standard Library của nó.
Vì trong trường hợp này, Standard Library không có gói để giúp, bạn có thể chuyển sang Python Package
Index, một tài nguyên tuyệt vời cho tìm ra tất cả các loại gói Python mục đích chung đóng góp bởi các lập
trình viên và tổ chức khác trên thế giới. Bạn cũng có thể, tất nhiên, check website của nhà cung cấp,
dịch vụ của họ bạn sẽ sử dụng để xem liệu nó có cung cấp một thư viện Python để truy cập nó. Hay, bạn có thể
thực hiện một Googe search chung cho Python cộng tên của bất cứ dịch vụ web bạn muốn sử dụng và xem liệu
có các liên kết kết quả đầu tiên tới một gói cái bạn có thể muốn thử.
Trong trường hợp này, tôi tìm kiếm Python Package Index, cái nằm ở URL này:

https://pypi.python.org/

Ở đó tôi nhập geocoding, và tôi lập tức tìm ra một gói tên pygeocoder, cái cung
cấp một giao diện sạch tới các đặc tính geocoding của Google (mặc dù, bạn sẽ ghi chú từ mô tả của nó, nó không phải
được cung cấp từ vendor mà thay vào đó viết bởi ai đó bên cạnh Google).

http://pypi.python.org/pypi/pygeocoder/

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *