Lặp qua một mảng PHP với foreach()

Lặp qua một mảng PHP với foreach()

Bạn có thể sử dụng phát biểu foreach() để lặp qua tất cả các phần tử của một mảng. Bạn có thể sử dụng nó theo
hai cách: bạn hoặc có thể lấy giá trị của mỗi phần tử, hoặc bạn có thể lấy giá trị và chỉ số của mỗi phần tử.
Sử dụng foreach() để lặp qua các giá trị phần tử mảng
Cách đơn giản nhất để sử dụng foreach() để lấy mỗi giá trị phần tử mảng như sau:

foreach($array as $value){
//do something with $value here
}
//rest of script here

Như bạn có thể tưởng tượng, vòng lặp foreach tiếp tục lặp lại cho đến khi nó lấy tất cả các giá trị phần tử mảng,
từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng. Khi mỗi phần tử đi qua vòng lặp, biến $value được thiết lập về giá trị
của phần tử hiện tại. Sau đó bạn có thể làm bất cứ gì bạn cần làm với giá trị trong khối code lặp. Sau đó, vòng
lặp lặp lại, lấy giá trị của phần tử tiếp theo. Sau đây là một ví dụ:

$author=array(“Steinbeck”,”Kafka”,”Tolkien”,”Dickens”);
foreach($author as $val){
echo $val.”</br>”;
}
Kết quả là:
Steinbeck
Kafka
Tolkien
Dickens

Chú ý là bạn có thể sử dụng bất cứ tên biến nào để lưu giá trị sau as
Sử dụng foreach để lặp qua chỉ số và giá trị, sử dụng cú pháp sau:

foreach($array as $key+>$value){
//do something with $key and $value here
}
//the rest of script here

Cái này hoạt động như cái trước, chỉ cái khác là chỉ số của phần tử được lưu trong biến $key (lại một lần nữa
bạn có thể sử dụng bất cứ tên biến nào, không nhất thiết là $key hay $value).
Ví dụ:

$myBook=(“title”=>’The grapes of wrath”,
‘author”=>”John Steinbeck”,
“pubYear”=>1939);
foreach($myBook as $key=>$value){
echo $key.”</br>”
echo $value.”</br>”
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *