Lặp lại code Python: các vòng lặp vô hạn

Lặp lại code: các vòng lặp vô hạn

For loops và range for loops cái bạn học ở học phần trước là thuận tiện để lặp qua một
chuỗi kí tự hay một dải các chỉ mục. Nhưng chúng ta làm gì khi chúng ta không có chuỗi kí
tự hay các chỉ mục không đi theo một mô hình cố định?
Chúng ta sử dụng một while loop, chủ đề của học phần này, while loops là chung hơn for
loops và có thể xử lí các tình huống một for loop không thể xử lí.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *