Làm việc với phương thức PHP (phần 2)

Tạo một method

Để thêm một method vào class, dùng từ khóa public, private, protected, sau đó là từ khóa function, được theo
sau bởi tên của method, được theo sau bởi cặp dấu {}. Bạn có thể thêm code của method vào {}:

class myClass {
public function method(){
//do stuff here
}
}

Gọi một phương thức

Để gọi method của object, đơn giản viết tên của object, sau đó là dấu ->, sau đó là tên của method, theo sau
bởi cặp dâu ():

$object->method();

Sau đây là một ví dụ đơn giản tạo một class với một method, sau đó tạo một object từ class và gọi method của
object:

class myClass{
public function hello(){
echo “Hello world”;
}
}
$obj=new myClass;
$obj->hello();//displays Hello world

Thêm tham số và giá trị trả về

Giống với hàm, mà bạn đã học ở chương trước, bạn có thể thêm tham số vào một phương thức để nó có thể chấp nhận
tham số để làm việc với chúng. Một method có thể trả về một giá trị giống như hàm.
Bạn thêm tham số và giá trị trả về giống với cách thức làm với hàm. Để thêm tham số, chỉ rõ tên tham số giữa cặp
dấu () đằng sau tên method:

public function method ($param1,$param2){
//do stuff here
}

Để trả về giá trị từ method, dùng từ khóa return:

public function method ($param1,$param2){
//do stuff here
return true;
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *