Làm việc với phương thức PHP (phần 1)

Làm việc với phương thức PHP

Các class và object bạn vừa tạo chỉ làm việc với đặc tính. Bây giờ là lúc bạn bắt đầu thêm phương thức (methods)
vào class để chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Một object sau đó trở thành một gói code có chức năng chứa cả dữ liệu
và phương thức để làm việc trên dữ liệu đó.
Như đã đề cập trước đó, một phương thức rất giống với một hàm, ngoại trừ chúng được gắn với một class cụ thể.

Tính nhìn thấy của phương thức

Trong phần trước, bạn đã biết đặc tính có ba mức độ của tính nhìn thấy là public, private, và protected. Cũng
giống như vậy đối với phương thức. Tất cả các methods đều có thể được gọi bởi các phương thức khác trong cùng
class. Nếu một method được khai báo là public, bất cứ code nào nằm ngoài định nghĩa class cũng có thể gọi phương
thức. Tuy nhiên, nếu một phương thức được khai báo là private, chỉ các phương thức trong cùng class có thể gọi
nó. Cuối cùng, một protected method có thể được gọi bởi các method khác trong cùng class, hoặc trong class kế
thừa từ class đó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *