Làm cách nào nhân bản (duplicate) campaigns, ad sets và ads

Làm cách nào nhân bản (duplicate) campaigns, ad sets và ads

1. Đi tới Ads Manager.
2. Chọn Campaigns, Ad sets hay Ads.
3. Tick box kế tiếp campaign, ad set hay ad cái bạn muốn nhân bản.
4. Chọn Duplicate từ thanh Menu.
5. Trong cửa sổ xuất hiện, chọn số nhân bản (copies) cái bạn muốn tạo và chọn Duplicate.
6. Một khi được nhân bản, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với campaign, ad set hay ad trong khung
editing (biên tập).

duplicate

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *