Kiến thức cơ bản về khoa học máy tính (phần 5)

Chứa số

Một bit có thể được sử dụng theo cách rất hạn chế để biểu thị các số. Dựa vào bit bật hay tắt, nó biểu
thị một trong hai giá trị khác nhau. Trong hệ thống máy tính, bit ở trạng thái tắt biểu thị
số 0 và bit ở trạng thái bật biểu thị số 1. Đây gọi là hệ thống đánh số nhị phân (binary numbering systems).
Trong hệ thống số nhị phân, tất cả một giá trị số là một chuỗi các số 0 và số 1. Sau đây là một ví dụ về
một số viết bằng nhị phân 10011101.
Nhắc lại một số nguyên dương được chứa trong một vị trí nhớ 1 byte = 8 bit
Một byte này sẽ được áp dụng một hệ thống số nhị phân, đó là luỹ thừa của 2 từ phải sang trái.

binary

Để xem chuỗi số nhị phân trên biểu thị số gì ta cộng các giá trị của các vị trí bit 1 từ phải qua trái:

= 2+ 2+ 2+2+27

= 1+4+8+16+128=157

Phép tính trên được minh hoạ bằng ảnh dưới đây:

binary 2

Khi tất cả các bit trong một byte được thiết lập về 0 (tắt) giá trị của byte là 0. Khi tất cả các bit trong
một byte thiết lập về 1 (bật), byte đó giữ giá trị lớn nhất là 255. Giới hạn này tồn tại vì
chỉ có 8 bit trong một byte.
Điều gì xảy ra nếu bạn muốn lưu trữ một số lớn hơn 255. Câu trả lời đơn giản sử dụng nhiều hơn một byte. Ví
dụ, nếu ta đặt 2 byte cùng nhau, nó cho ta 16 bit. Giá trị lớn nhất có thể lưu trữ trong 2 byte là 65535. Nếu
bạn muốn lưu trữ một số lớn hơn thế cần nhiều byte hơn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *