Kiến thức cơ bản về khoa học máy tính (phần 3)

Phần mềm

Mọi thứ máy tính thực hiện kể từ khi ta bật máy tính lên cho đến khi tắt nó đi đều dưới sự kiểm
soát của phần mềm. Có hai loại phần mềm chính là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
+ Phần mềm hệ thống:
Hệ điều hành
+ Phần mềm ứng dụng

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *